Mynd i'r cynnwys

Ein hymchwilwyr

Mae’r CYCC yn cefnogi ymchwil sy’n cyd-fynd â chwe thema CReSt, ar draws y sbectrwm o ymchwil cyn-glinigol i ymchwil glinigol.

Dr Kevin Norris

Mae ymchwil Dr Norris yn canolbwyntio ar ddeinameg hyd telomer, yn benodol wrth ddefnyddio hyd telomer fel marciwr prognostig ar gyfer canlyniadau cleifion mewn nifer o ganserau gan gynnwys lewcemia lymffosytig cronig (CLL), canser y fron a myeloma lluosog. Mae ei waith blaenorol hefyd wedi dangos gallu hyd telomer i ragfynegi ymateb i driniaeth mewn CLL ac wrth wneud diagnosis o anhwylderau bioleg telomer.

Dr Grace McCutchan

Mae Dr McCutchan yn arwain ac yn cefnogi prosiectau am agweddau ymddygiadol sgrinio, atal a chanfod canser yn gynnar, gyda ffocws penodol ar leihau anghydraddoldebau economaidd-gymdeithasol mewn canser. Mae hi’n defnyddio dulliau gwyddor ymddygiadol i werthuso derbynioldeb, defnydd ac effaith arloesiadau atal a diagnosis poblogaeth newydd.

Dr Stephanie Burnell

Mae Dr Burnell yn defnyddio system fodel o’r enw organoidau, y mae’n ei datblygu o feinwe tiwmor a roddir gan gleifion, i astudio’r rhyngweithio rhwng canser y colon a’r rhefr a’r system imiwnedd.

Dr Daniella Holland-Hart

Mae ymchwil Dr Holland-Hart yn cynnwys archwilio profiadau cleifion o ganser yr oesoffagws a sut i annog pobl o gymunedau economaidd-gymdeithasol is gymryd rhan mewn sgrinio canser yr ysgyfaint. Mae gwaith allweddol yn cynnwys adolygiadau systematig o’r dystiolaeth, y gwaith ansoddol gyda chleifion a chlinigwyr y GIG, a rheoli a chyflwyno’r gweithgarwch ymchwil o ddydd i ddydd.

Dr Claire Donnelly

Mae ymchwil Dr Donnelly yn canolbwyntio ar therapiwteg uwch ar gyfer canser yr ofari. Mae hyn yn cynnwys datblygu RAGE sy’n targedu cyffuriau gwrthgyrff cyfun (ADCs) ar gyfer canser yr ofari, canser y fron a chanser y prostad.

Dr Mathew Clement

Mae Dr Clement yn Niwroimiwnolegydd sy’n cyfuno technegau ymchwil niwroleg ac imiwnoleg uwch â’i gilydd. Mae ei ymchwil yn canolbwyntio ar astudio canser yr ymennydd, gan arbenigo ym maes ymchwil Glioblastoma (GBM). Mae ei ymchwil yn archwilio rhyngwyneb y system imiwnedd a GBM ac yn archwilio’n benodol rôl allweddol celloedd T yn ystod clefydau.

Dr Michelle Edwards

Mae ymchwil Dr Edwards yn canolbwyntio ar brofiadau cleifion o driniaeth canser pan fydd canser wedi lledaenu. Mae hi wedi bod yn gweithio ar adolygiad o gymorth penderfyniadau a chyfathrebu i gleifion ac ymchwil i ddatblygu ymyriad i gefnogi cleifion i ddeall eu hopsiynau a gwneud penderfyniadau gwybodus.

Dr Kate Liddiard

Mae ymchwil Dr Liddiard yn archwilio’r hyn sy’n achosi i delomerau gamweithredu ac ail-gyfuno yn y genom canser sy’n esblygu, a chanlyniadau hyn. Yr uchelgais yw pennu’r digwyddiadau sy’n esgor ar greu tiwmorau a chanfod hefyd biofarcwyr diagnostig posibl trwy ddefnyddio dulliau dilyniannu cyflenwol o ran nodweddu rhyngweithiadau telomerau yn ystod trawsnewidiad malaen.  

Dr Carly Bliss

Mae Dr Bliss yn Ddarlithydd ym maes Imiwnoleg Canser ym Mhrifysgol Caerdydd, lle mae’n datblygu therapïau canser cyn-glinigol sy’n defnyddio adenofirysau. Yn rhan o’r ymchwil hon defnyddir dull newydd o harneisio ac ailgyfeirio celloedd T gwrthfeirysol yn erbyn canser, yn ogystal â strategaethau ar gyfer brechlyn canser sy’n defnyddio fectorau newydd yn seiliedig ar seroteipiau adenofirws prin i symbylu ymatebion imiwnedd yn erbyn tiwmorau.

Dr Namrata Rastogi

Mae Dr Namrata yn Gymrawd Ymchwil yn y Sefydliad Ymchwil Ewropeaidd ar Fôn-gelloedd Canser, Ysgol y Biowyddorau, Prifysgol Caerdydd. Ar hyn o bryd mae ei hymchwil yn canolbwyntio ar haematopoiesis malaen a lewcemia myeloid acíwt. Mae hi’n defnyddio bôn-gelloedd a chelloedd cenedlyddol hematopoietig a samplau cleifion, normal, i astudio rôl ffactorau trawsgrifio a rheoleiddwyr epigenetig o ran Lewcemia Myleoid Aciwt (AML) a sut y gellir defnyddio’r rhain ar gyfer therapi wedi’i dargedu o ran AML.

Dr Andrew Pierce

Mae Dr Pierce yn gweithio yn Sefydliad Ymchwil Canser y Gogledd-orllewin ym Mhrifysgol Bangor. Mae ei waith wedi canolbwyntio ar ddod o hyd i lwybrau sydd ag amhariadau arnynt mewn neoplasmau Myelo-luosogol gyda diddordeb arbennig mewn ail-bwrpasu cyffuriau o afiachusrwyddau eraill i iachau yn hytrach na rheoli’r clefydau hyn. 

Kez Cleal

Kez’s ymchwil yn canolbwyntio ar nodweddu a deall y newidiadau genetig sy’n digwydd mewn celloedd canser ar lefel strwythurol. Rydym yn defnyddio technegau cyfrifiadurol datblygedig i ddadansoddi llawer iawn o ddata genomig gan gleifion canser, a’n nod yw adnabod patrymau ad-drefnu fydd hwyrach yn ddefnyddiol at ddibenion diagnostig a phrognostig, ac o bosibl at ddod o hyd i lwybrau triniaeth.

Dr James Powell

Mae Dr Powell yn niwro-oncolegydd yng Nghanolfan Ganser Felindre. Mae’n trin cleifion â thiwmorau ar yr ymennydd â radiotherapi a therapïau systemig fel cemotherapi. Mae’n cymryd rhan mewn sawl treial clinigol yn asesu triniaethau newydd ar gyfer tiwmorau ar yr ymennydd. Mae ei ymchwil yn canolbwyntio ar diwmorau ar yr ymennydd, gan gynnwys glioblastoma multiforme, ac mae wedi arwain prosiectau cydweithredol clinigol gyda Chanolfan Ymchwil Delweddu’r Ymennydd Prifysgol Caerdydd (CUBRIC) sy’n astudio rôl technegau sganio MRI uwch ymhlith cleifion â thiwmorau ar yr ymennydd.

Dr Ashley Poon-King

Mae Dr Ashley Poon-King yn gofrestrydd oncoleg glinigol yn Ne Cymru. Mae’n gymrawd ymchwil glinigol ym meysydd radiotherapi, genomeg ac imiwnoleg. Mae ei hymchwil bresennol yn ymchwilio i hyd a swyddogaeth telomer yn DNA y tiwmor ymhlith cleifion â chanser y pen a’r gwddf a chleifion â chanser yr ysgyfaint, gan gynnwys ei gysylltiad â chanlyniadau clinigol. Mae ei hymchwil hefyd yn archwilio deinameg telomerau lewcocyt dilyniannol ymhlith cleifion sy’n cael radiotherapi dos uchel diffiniol neu gynorthwyol ar gyfer canser y pen a’r gwddf. 

Dr Arron Lacey

Mae Dr Arron Lacey yn Uwch-ddarlithydd Biowybodeg Canser a Gwyddor Data sy’n canolbwyntio ar iechyd poblogaethau yn SAIL Databank a genomeg canser yn y grŵp ymchwil Bioleg Atgenhedlu ac Oncoleg Gynaecolegol ym Mhrifysgol Abertawe. Ffocws cyffredinol ei ymchwil yw helpu i bontio genomeg canser ac iechyd poblogaethau ar raddfa fawr, ac mae’n gweithio ar atebion technolegol a strategol i gyfuno data aml-foddol (delweddu, profi genetig drwy Wasanaeth Genomeg Feddygol Cymru Gyfan) er mwyn creu Adnodd Data Cenedlaethol ar gyfer Canser yn SAIL Databank. 

Dr Agisilaos Zerdelis

Mae Dr Zerdelis yn gofrestrydd arbenigedd ar gyfer haematoleg yn Ne Cymru ac yn gymrawd ymchwil ar dreialon canser cyfnod cynnar. Mae’n gwneud ymchwil labordy ym maes lewcemia myeloid acíwt, ac mae ganddo ddiddordeb arbennig mewn gwahaniaethu celloedd myeloid yn strategaeth newydd ar gyfer trin lewcemia

Dr Kate Milward

Mae Dr Milward yn ymchwilydd ôl-ddoethurol yn nhîm y Labordy Imiwnotherapïau Firaol a Therapiwteg Ddatblygedig (VITAL) ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae ei hymchwil yn ceisio manteisio ar y cyfoeth o wybodaeth wyddonol ym meysydd ymchwil brechlynnau a firotherapi a’i defnyddio i drin canser 

Dr Laura Baker

Swyddog Ymchwil a Gwyddonydd Data ym Mhrifysgol Abertawe yw Mae Dr Baker sy’n canolbwyntio ar iechyd y boblogaeth gan ddefnyddio data cenedlaethol sydd ar gael ym Manc Data SAIL. Nod ymchwil Mae Dr Baker yw tynnu sylw at y cyfleoedd sydd ar gael gan ddefnyddio ffynonellau data canser a gesglir yn rheolaidd yng Nghymru, gan roi cipolwg ar wasanaethau canser a chanlyniadau i gleifion yng Nghymru. 

Alex Gibbs

Mae Alex Gibbs yn fiowybodegydd craidd CReSt gyda chefndir mewn ymchwil canser, yn benodol canser y croen. Mae ganddo hefyd brofiad mewn dilyniannu RNA a dadansoddiadau biowybodeg dilyniannu RNA un gell. Ei rôl bresennol yw cefnogi holl ymchwilwyr canser cymru gyda’u hanghenion biowybodeg, gan eu helpu i uwchsgilio a chaffael yr arbenigedd sydd ei angen arnynt i ddadansoddi eu data. Cyflwynir hyn trwy gyfeirio ymchwilwyr at y tudalennau a’r adnoddau dysgu perthnasol, neu drwy addysgu a thiwtorialau.

Dr Garan Jones

Dechreuodd Dr Garan Jones ei swydd fel Cymrawd Ymchwil CReST ddechrau Ionawr 2024. Mae ei gylch gwaith yn weddol fwrddol ac yn cynnwys datblygu dulliau arloesol o ymchwilio i ganser, canolbwyntio ar diwmor niwroendocrin, a dod â ffynonellau cyllid newydd i mewn. Mae diddordebau ymchwil cyfredol Dr Jones yn canolbwyntio ar ddilyniant darllen hir a dadreoleiddio splicing mewn tiwmorau. 

Dr Timothy Stone

Mae Dr Timothy Stone yn Gymrawd Ymchwil CReST sydd wedi cwblhau a chyhoeddi prosiect ymchwil mewn diagnosteg canser epigenetig yn UCL yn ddiweddar. Mae hefyd wedi gweithio yng Nghanolfan yr MRC ar gyfer Geneteg Niwroseiciatrig yng Nghaerdydd. Mae ei rôl bresennol yn cwmpasu amrywiaeth eang o gyfleoedd, yn canolbwyntio’n bennaf ar feithrin cydweithrediadau a defnyddio ei arbenigedd i bontio bylchau mewn ymchwil canser yng Nghaerdydd.