Mynd i'r cynnwys

Ein hymchwilwyr

Mae’r CYCC yn cefnogi ymchwil sy’n cyd-fynd â chwe thema CReSt, ar draws y sbectrwm o ymchwil cyn-glinigol i ymchwil glinigol.

Dr Kevin Norris

Mae ymchwil Dr Norris yn canolbwyntio ar ddeinameg hyd telomer, yn benodol wrth ddefnyddio hyd telomer fel marciwr prognostig ar gyfer canlyniadau cleifion mewn nifer o ganserau gan gynnwys lewcemia lymffosytig cronig (CLL), canser y fron a myeloma lluosog. Mae ei waith blaenorol hefyd wedi dangos gallu hyd telomer i ragfynegi ymateb i driniaeth mewn CLL ac wrth wneud diagnosis o anhwylderau bioleg telomer.

Dr Grace McCutchan

Mae Dr McCutchan yn arwain ac yn cefnogi prosiectau am agweddau ymddygiadol sgrinio, atal a chanfod canser yn gynnar, gyda ffocws penodol ar leihau anghydraddoldebau economaidd-gymdeithasol mewn canser. Mae hi’n defnyddio dulliau gwyddor ymddygiadol i werthuso derbynioldeb, defnydd ac effaith arloesiadau atal a diagnosis poblogaeth newydd.

Dr Stephanie Burnell

Mae Dr Burnell yn defnyddio system fodel o’r enw organoidau, y mae’n ei datblygu o feinwe tiwmor a roddir gan gleifion, i astudio’r rhyngweithio rhwng canser y colon a’r rhefr a’r system imiwnedd.

Dr Daniella Holland-Hart

Mae ymchwil Dr Holland-Hart yn cynnwys archwilio profiadau cleifion o ganser yr oesoffagws a sut i annog pobl o gymunedau economaidd-gymdeithasol is gymryd rhan mewn sgrinio canser yr ysgyfaint. Mae gwaith allweddol yn cynnwys adolygiadau systematig o’r dystiolaeth, y gwaith ansoddol gyda chleifion a chlinigwyr y GIG, a rheoli a chyflwyno’r gweithgarwch ymchwil o ddydd i ddydd.

Dr Claire Donnelly

Mae ymchwil Dr Donnelly yn canolbwyntio ar therapiwteg uwch ar gyfer canser yr ofari. Mae hyn yn cynnwys datblygu RAGE sy’n targedu cyffuriau gwrthgyrff cyfun (ADCs) ar gyfer canser yr ofari, canser y fron a chanser y prostad.

Dr Mahulena Maruskova

Mae ymchwil Dr Maruskova yn Is-adran Canser a Geneteg Prifysgol Caerdydd yn canolbwyntio ar ddatblygu fectorau adenofirws newydd, eu cynhyrchu a’u dilysu. Mae hi’n datblygu adenofirysau a all dargedu tiwmorau, ac y gellid eu defnyddio i ddatblygu imiwnotherapi newydd ar gyfer canser yn seiliedig ar imiwnedd gwrth-SARS-CoV-2 i fanteisio ar ymatebion celloedd T gwrthfeirysol.

Dr Michelle Edwards

Mae ymchwil Dr Edwards yn canolbwyntio ar brofiadau cleifion o driniaeth canser pan fydd canser wedi lledaenu. Mae hi wedi bod yn gweithio ar adolygiad o gymorth penderfyniadau a chyfathrebu i gleifion ac ymchwil i ddatblygu ymyriad i gefnogi cleifion i ddeall eu hopsiynau a gwneud penderfyniadau gwybodus.

Dr Hannah Reed

Mae Dr Reed yn gwerthuso effeithiau imiwnolegol radiotherapi abladol stereotactig ar gleifion sydd â chanser. Ei nod yw gwella ein dealltwriaeth o effaith y radiotherapi hwn ar gelloedd imiwn yn y gwaed a sut y gallai hyn ddylanwadu ar ganlyniadau cleifion.

Mala Mann

Mae Mala Mann yn cefnogi gweithwyr proffesiynol a phenderfynwyr eraill sy’n gweithio ym maes gofal lliniarol trwy gynhyrchu crynodebau tystiolaeth cyflym ar gwestiynau o bwysigrwydd cyfredol ac uniongyrchol i ofal clinigol neu ddarparu gwasanaeth trwy’r Gwasanaeth Adolygu Tystiolaeth Gofal Lliniarol (PaCERS).

Wendy Saxton

Wendy Saxton yw’r nyrs ymchwil arweiniol sy’n cefnogi cangen oncoleg y Prosiect ‘Gatekeeper’. Mae Gatekeeper yn brosiect Ewropeaidd sy’n profi deallusrwydd artiffisial, oriorau clyfar ac apiau ffôn clyfar i wella iechyd a lles. Y prif nod yw profi dichonoldeb defnyddio’r deallusrwydd artiffisial hwn i wella maeth a gweithgarwch corfforol ymhlith goroeswyr canser a chleifion canser sy’n destun gwyliadwriaeth.

Dr Amy Case

Mae Dr Case yn Gymrawd Ymchwil SPR a Radiotherapi Oncoleg Glinigol yng Nghanolfan Ganser De Orllewin Cymru, Abertawe. Ar hyn o bryd mae hi’n ymgymryd ag MD gyda Phrifysgol Abertawe o’r enw ‘Datblygu rôl radiotherapi ar gyfer canser gastrig na ellir ei drin trwy lawdriniaeth,’ gan edrych ar dechnegau radiotherapi ar gyfer canser gastrig a datblygu treialon clinigol posibl yn y dyfodol yn y lleoliad hwn.

Dr Matthew Bareford

Mae Dr Bareford yn Arbenigwr Technegol sy’n datblygu dulliau o fesur bio-marcwyr biohylif gan ddefnyddio fesiclau allgellog. Mae’n arbenigo mewn ymchwil trosiadol i ddatblygu a gwerthuso offer a dyfeisiau diagnostig posibl i ddylanwadu’n gadarnhaol ar ganlyniadau cleifion, yn enwedig ar gyfer canser y prostad a chanser y fron.