Mynd i'r cynnwys

Cynnwys cleifion a’r cyhoedd

Mae ein partneriaid ymchwil cleifion a’r cyhoedd wrth galon gweithgarwch yr WCRC, gan ddarparu mewnbwn strategol i’n gwaith.

Cynnwys y cyhoedd yn ein gwaith

Rydym yn cynnwys pobl sydd â phrofiad uniongyrchol o ganser fel claf neu ofalwr wrth ddylunio a chyflwyno ein hastudiaethau ymchwil. Trwy rannu eu profiadau personol gyda ni, mae cyfranwyr cyhoeddus yn sicrhau bod ein gwaith yn berthnasol i anghenion a phryderon pobl.

Rydym hefyd yn cefnogi aelodau’r cyhoedd i ddylanwadu ar ein nodau a’n diddordebau ymchwil hirdymor. Maent yn rhannu eu safbwyntiau trwy gymryd rhan mewn grwpiau a phwyllgorau strategol, yn helpu i ddatblygu adnoddau, ac yn cynghori ymchwilwyr a’r tîm ehangach ar arfer gorau cynnwys y cyhoedd.

Rydym wedi ymrwymo i gefnogi ac annog cyfraniad y cyhoedd mewn ymchwil yn unol â Safonau’r DU ar gyfer Cynnwys y Cyhoedd. Mae gennym Gynllun Gweithredu Cynnwys y Cyhoedd, ac rydym yn cydweithio â’n cyllidwr Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru i rannu dysgu ac arfer gorau cynnwys y cyhoedd.

Gall aelodau’r cyhoedd ddod o hyd i gyfleoedd a gwybodaeth ar sut i helpu gydag ymchwil ar wefan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru.

Cymorth i ymchwilwyr

Gellir dod o hyd i wybodaeth hefyd i ymchwilwyr sydd am gynnwys y cyhoedd mewn ymchwil, gan gynnwys manylion cyswllt eu tîm cynnwys ymroddedig a all gynnig cymorth uniongyrchol gyda hyrwyddo cyfleoedd cynnwys a mynediad at gyllid cynnwys cyn-grant.

Os yw dyddiad cau eich galwad ymchwil yn agos, ond mae gennych chi 6 wythnos neu fwy ar ôl o hyd, a bod angen rhywfaint o fewnbwn PPI i’r cynnig, gallwch gael mynediad at ein Grŵp Ymateb Cyflym PPI yn gyflym trwy Gronfa Galluogi Cyfranogiad HCRW. Mae manylion sut i wneud hyn ar daflen friffio’r Grŵp Ymateb Cyflym.

Partneriaid Ymchwil PPI

Julie Hepburn

Cafodd Julie driniaeth lwyddiannus ar gyfer canser y coluddyn cam 3 9 mlynedd yn ôl ac ers hynny mae wedi bod yn ymwneud yn helaeth â chynnwys y cyhoedd, yn bennaf ym maes canser. Ar hyn o bryd hi yw’r Partner Lleyg Ymchwil Arweiniol ar gyfer Canolfan Ymchwil Canser Cymru a’r Ganolfan Meddygaeth Canser Arbrofol yng Nghaerdydd ac mae’n ymwneud â phrosiectau ymchwil canser sy’n amrywio o sgrinio a chanfod yn gynnar i lawdriniaeth, triniaeth a gofal lliniarol.

Bob McAlister

Mae Bob wedi bod yn Partner Ymchwil yn y WCRC ers 2017. Mae ei ddiddordeb yn y pwnc yn deillio o golli aelodau o’r teulu i’r afiechyd. Mae ganddo ddiddordeb arbennig mewn treialon cyfnod cynnar ond mae wedi bod ar grwpiau rheoli treialon amrywiol ar gyfer Ymchwil Canser. Ar lefel y DU ef yw unig aelod y cyhoedd ar Weithgor Safonau’r DU ar gyfer Cynnwys y Cyhoedd.

Sue Campbell

Mae Sue wedi bod yn ymwneud â gwaith Cynnwys y Cleifion a’r Cyhoedd ers 10 mlynedd ac mae wedi cadeirio gwahanol TMG a TSG. Mae hi hefyd wedi bod yn gyd-ymgeisydd ar gyfer astudiaethau ymchwil amrywiol ac wedi cyd-ysgrifennu nifer o bapurau. Mae Sue yn oroeswr canser ac yn ofalwr hirdymor ar gyfer ei diweddar ŵr. Ei phrif ddiddordebau yw canserau’r pelfis a phob math o radiotherapi yn enwedig therapi pelydr proton.

Dr Kathy Seddon

Mae Kathy wedi bod yn Bartner Ymchwil yng nghanolfan ymchwil WCRC a Marie Curie ers deng mlynedd. Mae hi’n Llais Ymchwil Marie Curie ac yn aelod o’u grŵp Polisi ac Ymchwil. Mae hi wedi cyfrannu at lawer o ymchwil yn aml fel Cyd-ymgeisydd PPI. Mae’r prosiectau mwyaf diweddar yn cynnwys Profedigaeth, Tiwmorau ar yr Ymennydd, Prosiect Rhyngwladol SERENITY a’r offeryn olrhain PPI PIRIT newydd sydd wedi’i ddatblygu ar y cyd.

Mark Edwards

Ers cael Lymffoma Non-Hodgkin yn 2006 mae Mark wedi ceisio troi profiad digroeso yn rhywbeth mwy cadarnhaol. Fel cyfrannwr ymglymiad cleifion brwd, mae dod yn bartner ymchwil gyda WCRC wedi ei helpu i symud ymlaen i lefel fwy meddylgar. Oherwydd ei ddiddordeb mewn geneteg, gyda’i allu i oleuo’r dirwedd ganser, mae Mark wedi dewis gweithio gyda CReSt Thema 1: Manwl ac oncoleg fecanistig.

Sarah Peddle

Mae Sarah wedi profi canser yn bersonol a thrwy aelodau o’r teulu, ac felly roedd yn awyddus i gyfrannu at ymchwil canser trwy ddod yn Bartner Ymchwil (RP) gyda’r WCRC. Ers ymuno â’r gymuned cynnwys y cyhoedd yn 2017, mae hi wedi bod yn ymwneud â sbectrwm eang o gyfleoedd cynnwys. Mae Sarah yn cefnogi Thema 6 CReSt yn bennaf (ymchwil atal canser, canfod, gofal sylfaenol a gwasanaethau iechyd yn seiliedig ar iechyd y boblogaeth), maes allweddol o ddiddordeb personol ac un sy’n tynnu ar ei phrofiadau o gynnwys a’i chefndir proffesiynol mewn data/gwybodaeth.

Newyddion PPI diweddaraf: